شاهین سپنتا: جشن مهرگان

فروز آتش  بهی،  فراز نور و روشنی

که این جشن روشنی ست، بهین جشن مهرگان

 

قیام کاوه پاس دار، پیام کاوه یاد دار

که این جشن میهنی ست، بهین جشن مهرگان

 

برید دست تازیان، گسست بند بندگی

که این جشن همرهی ست، بهین جشن مهرگان

 

شکست یوغ بردگی، گذشت سرسپردگی

که این جشن سروری ست، بهین جشن مهرگان

 

نهال دین پا گرفت، شکفت غنچه بهی

که این جشن خرمی ست، بهین جشن مهرگان

 

سپاس اورمزد پاک، به ما داد فرهی

که این جشن فرهی ست، بهین جشن مهرگان