شاهین سپنتا : مهرگان میهن

بار  دیگر  مهرگان  از  ره  رسید

یادمان  کاویان  از  ره  رسید

 

مهرگان  دُردانه  دیرین  ماست

مهرگان  پیشینه  شیرین  ماست

 

مهرگان  آغاز  راه  کاوه  بود

کاوه  یک  ایرانی  آزاده  بود

 

کاوه  پولادین  و  نیک اندیش  بود

پور  پاک  دودمان  خویش  بود

 

با  تلاش  و کوشش  آن  رادمرد

کاوه ی  آهنگر ِ  آزاد مرد

 

خاک  پاک  سرزمین  آریا

سرزمین  مردمانِ  پارسا

 

با درفش  کاویان  از  بند  رست

اژدر  ضحاک  را  در هم  شکست

 

کشور  از  چنگال  آن  تازی  رهید

روزگار  نیک  پیروزی  رسید

 

آن  قیام   کاویانی   یاد  باد

خانه ی  ایرانیان  آزاد  باد