قدسی قاضی نور : بلبل با ترانه به باغ رفت!

توفان قداره بست

به باغ رفت

شکست خورد!

بلبل با ترانه به باغ رفت

فاتح شد!