شاهین سپنتا: جشن مهرگان  چاپ
تاریخ : 1388,07,11

فروز آتش  بهی،  فراز نور و روشنی

که این جشن روشنی ست، بهین جشن مهرگان

 

قیام کاوه پاس دار، پیام کاوه یاد دار

که این جشن میهنی ست، بهین جشن مهرگان

 

برید دست تازیان، گسست بند بندگی

که این جشن همرهی ست، بهین جشن مهرگان

 

شکست یوغ بردگی، گذشت سرسپردگی

که این جشن سروری ست، بهین جشن مهرگان

 

نهال دین پا گرفت، شکفت غنچه بهی

که این جشن خرمی ست، بهین جشن مهرگان

 

سپاس اورمزد پاک، به ما داد فرهی

که این جشن فرهی ست، بهین جشن مهرگان

شاهین سپنتا : مهرگان میهن  چاپ
تاریخ : 1388,07,11

بار  دیگر  مهرگان  از  ره  رسید

یادمان  کاویان  از  ره  رسید

 

مهرگان  دُردانه  دیرین  ماست

مهرگان  پیشینه  شیرین  ماست

 

مهرگان  آغاز  راه  کاوه  بود

کاوه  یک  ایرانی  آزاده  بود

 

کاوه  پولادین  و  نیک اندیش  بود

پور  پاک  دودمان  خویش  بود

 

با  تلاش  و کوشش  آن  رادمرد

کاوه ی  آهنگر ِ  آزاد مرد

 

خاک  پاک  سرزمین  آریا

سرزمین  مردمانِ  پارسا

 

با درفش  کاویان  از  بند  رست

اژدر  ضحاک  را  در هم  شکست

 

کشور  از  چنگال  آن  تازی  رهید

روزگار  نیک  پیروزی  رسید

 

آن  قیام   کاویانی   یاد  باد

خانه ی  ایرانیان  آزاد  باد