قدسی قاضی نور : بلبل با ترانه به باغ رفت!  چاپ
تاریخ : 1388,06,29

توفان قداره بست

به باغ رفت

شکست خورد!

بلبل با ترانه به باغ رفت

فاتح شد!